องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 

5  พ.ค. 2565 ซื้อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565 จ้างขุดลอกสระน้ำประปา หมู่ที่ 10 บ้านห้วยกระบอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโนนฝาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  เม.ย. 2565 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านซำป่าตอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมระบบประปากลุ่มบ้านหนองแหน หมู่ที่ 7 บ้านหนองคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านวังตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565 จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านห้วยกระบอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565 ซื้อโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565 ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำหรับเด็กปฐมวับและโรคอุบัติใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565 ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำหรับเด็กปฐมวัยและโรคอุบัติใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565 ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำหรับเด็กปฐมวัยและโรคอุบัติใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565 ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำหรับเด็กปฐมวัยและโรคอุบัติใหม่สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565 ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำหรับเด็กปฐมวัยและโรคอุบัติใหม่สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองระกำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565 ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำหรับเด็กปฐมวัยและโรคอุบัติใหม่สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565 ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำหรับเด็กปฐมวัยและโรคอุบัติใหม่สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565 ซื้อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำหรับเด็กปฐมวัยและโรคอุบัติใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565 จ้างเครื่องศูนย์สูบน้ำบ้านแก่ง หมู่ที่ 3 บ้านแก่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชทีรสจืด พร้อมดื่ม ชนิดกล่อง ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565 จ้างซ่อมเเซมสีอาคารศูย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง