ชื่อ - นามสกุล :นายประสิทธิ เกตุแก้ว
ตำแหน่ง :หัวหน้าส่วนโยธา
หน้าที่หลัก :โยธา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :