องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ ระบบการให้บริการ E-Service ผ่านช่องทางออนไลน์และหน่วยงาน


ประชาสัมพันธ์ ระบบการให้บริการ E-Service ผ่านช่องทางออนไลน์และหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ต้องการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ในยุคที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ระบบราชการ 4.0

การใช้ชีวิตที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการเข้าถึง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนได้นำระบบ e-Service ที่ให้บริการผ่านระบบเว็ปไซต์อบต. wtk.go.th มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้บริการผ่านระบบ Line และมีการบริการผ่านระบบท้องถิ่นดิจิทัลแอป Traffy Fondue และบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.วังตะเคียน ไว้ให้ประชาชนตรวจดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา9 (1)

การให้บริการ e-Service แบบ Smart City พลิกโฉมให้เมืองน่าอยู่โดยยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ง่ายๆและเจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการปัญหา ได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-06
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-02
2024-07-01