องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมกับ อบต.วังตะเคียน มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567


อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมกับ อบต.วังตะเคียน มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567

นายธนาวัฒน์ วารีสมานคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางประนอม ง่วนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน (รพ.สต.) สมาชิกสภาฯองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ปราจีนบุรี (พม.)

ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยมี นางสาววาสนา รอดตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่ร่วมพิธีมอบบ้านดังกล่าว

อบจ.ปราจีนบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดปราจีนบุรี ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 ราย

1.นายสมุทร นิสัยกล้า

2.นางสาวปรารถนา สีในกอง

ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการพักอาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-06
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-02
2024-07-01