องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


ประชุมรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565


วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายวรวิทย์ ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เป็นประธานในการประชุมรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนประกอบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนหมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 12 ,ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่ง,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน,ตัวแทนประชาคมหมู่ที่ 8 ,และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและติดตามการประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 และเสนอความเห็น หรือตั้งข้อสังเกตแนะการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

2024-06-19
2024-06-18
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-06-05
2024-06-04