องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 

27  มี.ค. 2566 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์กระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-2379 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566 ซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อใช้ในกองการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่ีองปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566 จ้างซ่อมแซมโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566 จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาและสถานที่สำหรับพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลวังตะเคียน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566 จ้างเช่าเครื่องเสียงและเต็นท์สำหรับตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลวังตะเคียน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5581 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566 จ้างตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566 จ้างบุคลากรภายนอกเพื่อรับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองระกำ หมู่ที่ 9 บ้านคลองระกำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566 ซื้อตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬา ตำบลวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566 ซื้อวัสดุกีฬาตามโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาให้กับเด็ก นักเรียน เยาวชน และประชาชนในตำบลวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566 จ้างซ่อมแซมฝ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566 ซื้อโครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ กทอ.65-07-0824 ซื้อครุภัณฑ์รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 340 วัตต์ จำนวน 5 ระบบ ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกอเนกประสงค์ ทะเบียน 81-3207 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านโนนเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566 จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเนินนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง