องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 

10  เม.ย. 2567 ซื้อตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัย งบประมาณ พ.ศ.2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัย งบประมาณ พ.ศ.2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัย งบประมาณ พ.ศ.2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567 ซื้อโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านวังตะเคียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  เม.ย. 2567 จ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแก่ง หมู่ที่ 3 บ้านแก่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567 จ้างโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567 จ้างโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชุมชน ตำบลวังตะเคียน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างย้ายถังประปารูปทรงแชมเปญ หมู่ที่ 11 บ้านเนินนางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  มี.ค. 2567 จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567 จ้างเป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ 15 บ้านใหม่สำพันตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567 ซื้อวัสดุในการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกองการศึกษา งานด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาของ ศพด.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567 จ้างเหมาโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567 ซื้ออาหารเสริมนมประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567 จ้างซ่อมแซมฝาปิดบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดรื้อท่อประปาและวางใหม่ หมู่ที่ 8 บ้านเนินสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567 จ้างขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 13 บ้านเนินหินกอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567 จ้างย้ายถังประปารูปทรงแชมเปญ หมู่ที่ 13 บ้านเนินหินกอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง