องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 

10  ส.ค. 2565 จ้างจ้างออกแบบ เขียนแบบแปลน ค่าจ้างออกแบบจ้างบุคคลภายนอกเพื่อรับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางน้ำล้นแบบรถวิ่งข้ามได้พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านซำป่าตอง ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565 ซื้อเเบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนเพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565 ซื้อหนังสือเรียนเพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระแต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565 ซื้อหนังสือเรียนเพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองระกำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565 ซื้อหนังสือเรียนเพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565 ซื้อหนังสือเรียนเพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565 ซื้อหนังสือเรียนเพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565 ซื้อหนังสือเรียนเพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ชองเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565 ซื้อหนังสืิอเรียนเพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กองการศึกษาหมายเลขทะเบียน กท9060 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565 จ้างซ่อมเเซมหลังคาเเละฝ้าหอประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565 จ้างโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชุมชน ตำบลวังตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565 จ้างทำแพตั้งเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ อบต.วังตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565 จ้างปรับปรุงระบบประปาภายในพื้นที่ อบต.วังตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565 จ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางภายในพื้นที่ตำบลวังตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านคลองนางลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านคลองนางลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง