องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.วังตะเคียน
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก [ 7 เม.ย. 2564 ]121
42 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]121
43 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 9 ก.ค. 2563 ]120
44 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ 18 มี.ค. 2563 ]120
45 มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 17 ก.ย. 2562 ]121
46 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม [ 17 ก.ย. 2562 ]120
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเรื่องมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 17 ก.ย. 2562 ]120
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 17 ก.ย. 2562 ]120
49 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนมีประกาศ มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 17 ก.ย. 2562 ]120
50 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประฤติมิชอบ [ 19 มิ.ย. 2562 ]120
 
|1|2|3|4หน้า 5|6