องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
 
สำนักปลัด

 
นางสาวปาริชาติ ทองจันทรา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

 
 

นางสาววรนุช วงค์นรินทร์ นางสาวทิพวรรณ์ ศรีมันตะ นายภาณุพงศ์ ปุญญะประสิทธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
 
 
- ว่าง -   นายสมปราชญ์ โคตรเสน
นิติกรปฏิบัติการ   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
   
 
- ว่าง - นางกิตติยา ชมสาร นายเทียนชัย อาสนาทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
   
 
นางสาวศรีภาพร แก้วอุดร  นางสาวณฐวรรณ สังชม นางสาวปุยฝ้าย คุ่ยสาหร่าย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 
 
นางสาวสุภาภรณ์ ต่างพันธุ์  นายนิรันดร์ ถิ่นตะเคียน นายสมประสงค์ อินเป้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
 
 
 นางประทวน  เคนด่าน นายสันติสุข ม่วงงาม 

นายจักรกฤษณ์  ศรีสวัสดิ์ 

นักการภารโรง
พนักงานขับรถ 
คนสวน
     
นางสาวนันทิวา  สว่างแสง  นางสาวรัชนก  ศรีกอง  นางสาวจีรวรรณ  กันเกรา 
คนงานทั่วไป จ้างเหมาบริการนิติกร จ้างเหมาบริการสาธารณสุข