องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
 
กองคลัง

 
นางกนิษฐา เจริญผล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
   
 
นางกนิษฐา เจริญผล - ว่าง -
นางละออ ชวนขุนทด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
 
 
นางสาวพรทิพย์ อุตคุต   นางสาวสุวรรณา สุขสบาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
 
นางสาวขวัญฤทัย  การดี    นางสาวชไมพร ยังกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
   
- ว่าง -
  นายอุดม จันทร์สำลี
พนักงานจ้างทั่วไป   พนักงานขับรถ