องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน 524125 คน
ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาววรนุช วงค์นรินทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
     
นางสาวปาริชาติ  ทองจันทรา  
นางสาวอังคณา ศรีปรัง 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
   
นางสาวศุภลักษณ์ ทองสวัสดิ์   นางสาวกัลยาณีย์ ถิ่นตะเคียน
ครูชำนาญการ
ศพด.โรงเรียนบ้านหนองหอย
  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
 
 
นางสาวสุภาวดี แสงกรม นางสาวธารทิพย์ ทาสินธ์ นางสาวศิริขวัญ ศรีกอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านแก่ง
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.โรงเรียนบ้านหนองหอย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร
 
 
นางสาวประภาสิริ คุ่ยสาหร่าย  นางสาวเสาวนีย์ นึกถึง นางสาวสุภัชชา อูสูงเนิน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
 ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศพด.โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
 

นางนิภาภรณ์ อินเบิด นางสาวอรวรรณ ศรีสวัสดิ์ นางสาวเบญจวรรณ ก่ำคำ
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านเนินสูง
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านเขากระแต
 
 
 
นางสาวณัฐริกา แซ่โง้ว นางสาวเบญญาภา เวียงคำ นางสาวละมัย ศรีจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านเขากระแต
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านเขากระแต
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านคลองระกำ
 
 
 
นางสาวธัญภรณ์ เบ็ญพรม  นางสาวกรวรรณ สีสังข์ นายอิทธิพล คำประสพ
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านคลองระกำ
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านหนองคล้า
พนักงานขับรถ
นายถาวร จันทร์กลาง นางสาววัชรีภรณ์ วัณทยา นางสาวจงรัก จำไป
คนงานทั่วไป จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดฯ