องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
 
สมาชิกสภา อบต.

 
นายบัวไพร พวงพันธ์
ประธานสภา อบต.วังตะเคียน
087-1423551
   
นางสาวมณีรัตน์  จงจันทา

นางสาววาสนา  รอดตา

รองประธานสภา อบต.วังตะเคียน เลขานุการประธาน สภาอบต.วังตะเคียน
087-9718466 089- 9229722
     

นายหลาง  รักษาวงษ์

นายเพลิน  วิบูลสิน
นายสนอง  ภักดีรัตน์
ส.อบต.วังตะเคียน หมู่ที่ 1 ส.อบต.วังตะเคียน หมู่ที่ 2 ส.อบต.วังตะเคียน หมู่ที่ 3
080-5825772   089-2512587 085-1784798
     
นางสาววาสนา  สิงห์ทองดา นายนิเวช  จิตพานิชย์  นางสาวนิตยา  โทเคน
ส.อบต.วังตะเคียน หมู่ที่ 4 ส.อบต.วังตะเคียน หมู่ที่ 5 ส.อบต.วังตะเคียน หมู่ที่ 6
087-9718466 084-3750112     062-6928314
     
นางรัชนีย์ นามสุด นางสาวมณีรัตน์  จงจันทา  นายธนพล  ลอยล่อง
ส.อบต.วังตะเคียน หมู่ที่ 7 ส.อบต.วังตะเคียน หมู่ที่ 8 ส.อบต.วังตะเคียน หมู่ที่ 9

087-9562593

093-8739994              086-1513011
 
   

นายสุชาติ  พรมสันเทียะ

นายคำพอง  คำประสพ นายชัยรัชต์  เนตรสกุล
ส.อบต.วังตะเคียน หมู่ที่ 10 ส.อบต.วังตะเคียน หมู่ที่ 11 ส.อบต.วังตะเคียน หมู่ที่ 12
065-3547146     081-1766746     082-8865253
     
นางสุภาพร  เงินเต็ม
นายบัวไพร  พวงพันธ์  นางสาวจงรักษ์  เพียลา
ส.อบต.วังตะเคียน หมู่ที่ 13 ส.อบต.วังตะเคียน หมู่ที่ 14 ส.อบต.วังตะเคียน หมู่ที่ 15
092-6490280 087-1423551  098-8303390
     
นางทองคำ  นึกถึง   นายเสกสิทธิ์ พุ่มพวง
ส.อบต.วังตะเคียน หมู่ที่ 16   ส.อบต.วังตะเคียน หมู่ที่ 17
087-1408453   084-9093083