องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
นางสาวปาริชาติ ทองจันทรา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 
   
นางสาวศุภลักษณ์ ทองสวัสดิ์   นางสาวรจนพรรณ จันมา
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.โรงเรียนบ้านหนองหอย
  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
 
 
นางสาววนิดา สุดศักดา นางสาวสุภาวดี แสงกรม นางสาวเบญญาภา เวียงคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านเนินสูง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านแก่ง
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.โรงเรียนบ้านหนองหอย
 
 
 
นางสาวศิริขวัญ ศรีกอง นางสาวเสาวนีย์ นึกถึง นางสาวสุภัชชา อูสูงเนิน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศพด.โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
 
 
 
นางนิภาภรณ์ อินเบิด นางสาวเบญจวรรณ ก่ำคำ นางสาวณัฐริกา แซ่โง้ว
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านเขากระแต
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านเขากระแต
 
 
 
นางสาวละมัย ศรีจันทร์ นางสาวเรณู รอดตา นางสาวอรวรรณ ศรีสวัสดิ์
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านคลองระกำ
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านหนองคล้า
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านเนินสูง
 
 
  นายอิทธิพล คำประสพ  
  พนักงานขับรถ