องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาววาสนา รอดตา
ปลัดองค์การบรหารส่วนตำบลวังตะเคียน
  089- 9229722
   
นางสาววาสนา รอดตา นางสาววาสนา รอดตา
ปลัดองค์การบรหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
ปลัดองค์การบรหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
  089- 9229722 089- 9229722
 
 
นายเสถียร สุดสี นางสาวปาริชาติ ทองจันทรา
ผู้อำนวยการกองช่าง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ