องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 
 
 
  พิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประจำปีการศึกษา 2566
  ประชุมประจำเดือน เมษายน 2567
  โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
  ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2567
  กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567
 
26 มี.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาว [ อ่าน 60 ]
6 มี.ค. 2567 ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องการรับสมัครเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำหจังวัดปราจีนบุรี [ อ่าน 108 ]
1 มี.ค. 2567 แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก [ อ่าน 212 ]
2 ม.ค. 2567 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2567 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ อ่าน 1008 ]
28 ธ.ค. 2566 การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ อ่าน 1019 ]
21 ธ.ค. 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณสวนปราจีนารามอำเภอเมืองปราจีน จังหวัดปราจีนบุรี [ อ่าน 1029 ]
4 ธ.ค. 2566 การอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม(จ่ายขาด) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 [ อ่าน 1117 ]
10 พ.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเรื่องประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 [ อ่าน 1013 ]
9 เม.ย. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโนนฝาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ebidding [ อ่าน 18 ]
22 มี.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโนนฝาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ebidding [ อ่าน 58 ]
22 มี.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างย้ายถังประปารูปทรงแชมเปญ หมู่ที่ 11 บ้านเนินนางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ebidding [ อ่าน 29 ]
18 มี.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์คอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านวังตะเคียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ebidding [ อ่าน 69 ]
11 มี.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างย้ายถังประปารูปทรงแชมเปญ หมู่ที่ 11 บ้านเนินนางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ebidding [ อ่าน 91 ]
7 มี.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 [ อ่าน 100 ]
5 ต.ค. 2566 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2567 [ อ่าน 1096 ]
5 ต.ค. 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 [ อ่าน 999 ]
 
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน
โควิดสายพันธุ์โอไมครอน รุนแรงหรือไม่?
วิดีทัศน์ประกอบการฝึกอบรมวิทยากรจังหวัดฯ ในการเลือ
ประเด็น : เลือกตั้งปลอดภัย/สถานการณ์โควิด 19 และกา
 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565