องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน 524125 คน
ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
 
กองคลัง

 
นางสาวปาริชาติ ทองจันทรา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
  086-815-1992
   
 
นางกนิษฐา เจริญผล นางสาวสาทริยา ปาแดง นางละออ ชวนขุนทด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
 
 
นางสาวพรทิพย์ อุตคุต   นางสาวสุวรรณา สุขสบาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
 
นางสาวขวัญฤทัย  การดี    นางสาวชไมพร ยังกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
   
นางสาวรัตนา พันนะลา   นายอุดม จันทร์สำลี
พนักงานจ้างทั่วไป   พนักงานขับรถ