องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
 
กองคลัง

 
นางสาววาสนา รอดตา
ปลัดองค์การบรหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
089- 9229722 
 
 
 
นางกนิษฐา เจริญผล นายกีรติ นิยมพล นางละออ ชวนขุนทด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
 
 
นางสาวพรทิพย์ อุตคุต นางสาวสุวรรณา สุขสบาย นางสาวชไมพร ยังกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
นางสาวเอมมิกา หอมจันทึก   นายพีระพงษ์ บัวคุ้ม
พนักงานจ้างทั่วไป   พนักงานขับรถ