องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
 
สำนักปลัด

 
นางสาววาสนา รอดตา
ปลัดองค์การบรหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
089- 9229722 
 
 

นางสาววรนุช วงค์นรินทร์ นางสาวเบญจพร อรชุม นายภาณุพงศ์ ปุญญะประสิทธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
 
 
นางสาวกุหลาบ พลธรรม นายสมปราชญ์ โคตรเสน นางกิตติยา ชมสาร
นิติกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
   
 
นางสาวศรีภาพร แก้วอุดร  นางสาวณฐวรรณ สังชม นางสาวปุยฝ้าย คุ่ยสาหร่าย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 
 
นางสาวสุภาภรณ์ ต่างพันธุ์  นายนิรันดร์ ถิ่นตะเคียน นายสมประสงค์ อินเป้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
 
 
 นางประทวน  เคนด่าน
นายสันติสุข ม่วงงาม 
นักการภารโรง

พนักงานขับรถ